Rozhovor: Celá ta zkušenost může přinést nový vítr do oblasti vzdělávání

17.05.2020

Děkujeme Nadaci České spořitelny za rozhovor s naší ředitelkou Petrou Proškovou pro jejich výroční zprávu, ve kterém dostala prostor vyjádřit se i k tomu, co se nám společně v Elixíru daří. 

Děkujeme také všem, kdo se s námi na úspěchu Elixíru podílíte.  

Tento rozhovor vzniká v době nouzového stavu. Jak situace zasáhla vaši organizaci?

Řekla bych, že "zasáhla" není úplně správné pojmenování. Prostě to přišlo a vše, co se v Elixíru děje a možná je v běžných dobách málo vidět, se teď zúročuje. Umíme hledat nová a kreativní řešení a jsme zvyklí improvizovat. Proto jsme třeba letošní konferenci převedli do online formátu, někteří vedoucí našich regionálních center naskočili na online setkávání a Akademii Elixíru, která v březnu již neproběhla, nahradila online diskuse v několika časových blocích.

Jaký bude mít pandemie dopad na vaši činnost v budoucnu?

To se všechno uvidí. Možné dopady vidím hlavně v oblasti fundraisingu. S ostatním, na co máme vliv, si umíme poradit. Vše se odvine od toho, jaký dopad bude mít pandemie a nouzový stav na českou ekonomiku a jakou prioritu si v tom všem udrží vzdělávání. Vzhledem k tomu, že je pro nás důležité získávat nové zdroje a partnery pro provozování center v regionech, je tohle oblast, kde vidím největší otazník.

Co pozitivního může krize přinést?

Na to jsem sama zvědavá. Celá ta zkušenost může přinést nový vítr do oblasti vzdělávání. Nyní, když jsme si všichni včetně učitelů ověřili, že se lze setkávat, mnohdy pracovat i učit online, se vším dobrým i špatným, co to přináší, už víme, že to opravdu jde. Vidíme, kolik učitelů se během několika týdnů naučilo z vlastní motivace a potřeb více, než za roky snahy nebo tlaku ze strany systému a mnohdy ne zrovna efektivně investovaných peněz a kapacit. Možná konečně budeme více rozumět a věřit tomu, že vnitřní motivace a změněné podmínky jsou motor, a že dobře vytvořené podmínky pro učení všech je to nejlepší, co kdo může pro rozvoj udělat. Věřím, že se celá "koronakrize" zúročí a bude nejen u kantorů na čem stavět v dalším prohlubování digitální gramotnosti. V tomto ohledu se můžeme posunout mílovými kroky. Ukazuje se zde i naše prozíravost v rozšíření působení Elixíru do oblasti center digitálních technologií, která dnes pomáhají učitelům po celé ČR, a to bez ohledu na jejich místo působení, orientovat se v digitálních nástrojích a umožňují jim ukotvovat dovednosti v jejich využívání pro distanční vzdělávání. Co se také může změnit, je pohled veřejnosti na učitelské povolání. Mnoho rodičů na vlastní kůži v realitě dnešních dnů zakusilo, co to znamená učit, a paradoxně tato profese je jedna z nejméně ohrožených v krizích. Ze zpětných vazeb je také patrné, že učitelé, rodiče i děti se těší zase na tu školu ve škole, a to uvědomění si, co nám škola jako místo, kam chodíme, opravdu přináší, je rozhodně pozitivní.

Jak podle vás na tuto situaci zareagovaly školy, jak učitelé?

Tak, jak byly školy a učitelské týmy připravené. Každopádně všichni aktéři zareagovali nejlépe, jak v danou chvíli uměli. Učitelé ze sítě Elixíru popisují různé příběhy. Od těch takřka ideálních, které ukazují na výbornou koordinaci na úrovni školy, kdy celý sbor přešel na jednu komunikační platformu a výuka probíhá v principu od prvního týdne s respektem k situaci a se zpětnou vazbou mezi školou a rodinou, přes příběhy, kdy si skrze prvotní chaos škola našla cestu, poučila se z chyb a postupně výuku a komunikaci mezi učiteli a žáky vypilovala, až po takové, kdy k žádné koordinaci nedošlo a tak nějak se to "plácá". Vším tím se prolíná role ředitele. Právě v krizovém řízení je nezbytná. Tam, kde vedení škol selhává, vidíme, že učitelé i žáci řeší mnohem více problémových situací.

A co učitelé v Elixíru?

Z online výuky fyziky máme celou řadu krásných prací studentů z domova. A naše DIGI centra a jejich vedoucí otevřeli své brány bez ohledu na místo působení učitelů, vzniklo i několik webinářů na míru. Celkově máme největší radost z toho, že si vedoucí mezi sebou i s učiteli ve svých sítích pomáhají a sdílí, co se daří, a mnoho z nich se učí naprosto nové věci. Jsme hrdí na to, že naše hlavní myšlenky - aby v tom učitelé nebyli sami, sdílení a kolegiální podpora - ukazují svou sílu. Za naprosto přesahující považujeme zapojení učitelů do pomoci s produkcí ochranných pomůcek, ať už je to šití roušek či využití 3D tiskáren k výrobě komponentů pro ochranné štíty nebo pomůcek pro švadlenky. Většina učitelů si přestěhovala tiskárny domů, aby mohla jejich kapacitu využít 24x7, vedle toho učí a mnohdy se starají o své vlastní školou povinné děti. Co na to říct jiného než klobouk dolů.

Když se ohlédnete za loňským rokem, kam se posunula vaše organizace? Jaké byly největší úspěchy?

Loňský rok byl velmi pestrý, ostatně jako každý rok v Elixíru. Určitě se můžeme pochlubit rozšířením nebo chcete-li škálováním tématu fyziky do předškolního a mladšího školního věku. Co to konkrétně znamená? Tvoříme nově v centrech prostor i pro pedagogy z MŠ a 1. stupně ZŠ, kterým poskytujeme podporu pro rozvoj polytechnického vzdělávání a propojení fyzikálních zákonitostí do oblasti Člověk a příroda. Poptávka je obrovská. Otevřeli jsme také dvě nová fyzikální centra v Praze 7 a 12, která mají formát setkávání všech učitelů z regionu bez ohledu na stupeň vzdělávání. Vedle toho létající centrum v Tišnově je zaměřené právě na tzv. "malou fyziku". V oblasti DIGI máme od roku 2019 tři nová centra pro učitele základních a středních škol a navíc jedno pilotní virtuální. Tradičně výborně funguje projekt Heuréka se svými dvouletými semináři pro učitele fyziky a naše elixíří konference. Té se zúčastnilo rekordních 242 pedagogů a podařilo se na ní přivítat 126 nováčků (52 % všech účastníků). 

Za velký úspěch považujeme, že se nám povedlo nastartovat tzv. adopci center, to znamená financování jejich provozu z jiných než nadačních zdrojů. Model financování zřizovatel/MAP a další partneři tak funguje v Chomutově, Praze 7, Praze 12 u center fyzikálních a v plzeňském DIGI centru. Do spolupráce s finanční podporou se zapojila společnost innogy, díky které jsme například mohli obnovit provoz létajícího centra v Jeseníku. Naprostou novinkou je partnerství s Y Soft a vybavení našich center jejich 3D tiskárnami. Ty k učitelům zamířily na přelomu roku a letos v projektu pokračujeme s cílem tiskárnami postupně vybavit všechna digitální a fyzikální centra a umožnit všem učitelům a jejich žákům přístup k 3D tisku ve školách. 

Za zmínku zcela jistě stojí i nová spolupráce na přípravě společného regionálního projektu s dalšími organizacemi v systému vzdělávání - Tereza, Step by Step a H-mat - a zapojení naší organizace coby obsahového partnera do projektu Eduzměna. Další úžasnou zprávou je, že v průběhu roku narostl počet zapojených škol na více než 450 a v Elixíru jsme přivítali 341 nových pedagogů v centrech fyzikálních a 165 v digitálních. Pro srovnání s rokem 2018 se jedná o nárůst o více než 100 %. Vzhledem k tomu, že setkání v centrech probíhají ve volném čase pedagogů, kteří mnohdy do center dojíždějí z okolí, je úžasné, že průměrně každý účastník navštíví 7 setkání z 10 za rok. 

V rámci advokační práce se nám podařilo navázat kontakty s ČŠI a MŠMT a být aktivně zapojeni do práce na revizích RVP pro fyziku v koordinaci s NÚV, dnes NPI. V oblasti evaluace jsme se posunuli od sledování dopadů na učitele až k žákům. 

Poprvé v historii Elixíru proběhlo dotazníkové šetření s cílem zjistit, jak vnímají výuku fyziky žáci základních škol, a porovnat třídy, kde učí kantoři zapojení do Elixíru a kde tito pedagogové nepůsobí. Výsledky šetření potvrdily naše očekávání - z hlediska hlavního dopadu naší činnosti na učení dětí - žáky kantorů Elixíru výuka více baví a lépe také rozumějí fyzikálním jevům a světu kolem sebe. Zjištění tak koresponduje s posláním organizace, aby se děti učily s radostí a naplno.